بررسی ارتباط هوش معنوی بر عملکرد شغلی (مطالعه موردی: کارکنان ستاد آجا)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدرس دانشگاه امام علی (ع)

2 دکتری مدیریت-مدیریت رسانه،مدرس دانشگاه امام علی(ع)،تهران،ایران

چکیده

هوش معنوی همان چیزی است که قرن‌ها به عنوان خرد از آن یاد می‌شود. فرد با دستیابی به این خرد می‌تواند با درون خود ارتباطی عمیق برقرار کند، ارتباطی که باعث می‌شود وی همه تضادهای موجود در ذهنش را کنار بگذارد و به صلح و آرامش درونی دست یابد. هدف از این پژوهش بررسی ارتباط هوش معنوی بر عملکرد شغلی (مطالعه موردی: کارکنان ستاد آجا) در سال 1401 می‌باشد. جامعه آماری این پژوهش شامل کارکنان ستاد اجا که در سال 1400 انتخاب شدند و تعداد نمونه برابر 196 نفر بر اساس فرمول کوکران تعیین شدند. جهت جمع‌آوری از پرسشنامه هوش معنوی کینگ (2008) و پرسشنامه عملکرد شغلی دیرو و مورگسون (2007) استفاده شد. روش تجزیه وتحلیل داده‌ها؛ از آزمون t تک‌نمونه‌ای و رگرسیون گام به گام در نرم افزار Spssاستفاده شد. تحلیل داده‌ها نشان داد که مولفه‌ی هوش معنوی بر عملکرد شغلی در سطح اطمینان 95 درصد تاثیر دارد و با توجه به ضریب بتا به دست آمده می‌توان اظهار داشت حدود 90 درصد از تغییرات عملکرد شغلی ستاد آجا ناشی از تغییرات چهار متغیر هوش معنوی است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating the Relationship between Spiritual Intelligence and Job Performance (Case Study: AJA Staff)

نویسندگان [English]

  • Omid Maraghe 1
  • Sajjad Farhang 2
1 Faculty management univercity emam ali
2 گروه علوم اجتماعی
چکیده [English]

Spiritual intelligence is what has been referred to as wisdom for centuries. By attaining this wisdom, a person can establish a deep connection with himself, a connection that causes him to put aside all contradictions in his mind and to peace and harmony. Achieve inner peace. . The purpose of this study is to investigate the relationship between spiritual intelligence and job performance (Case study: AJA staff) in 1400. The statistical population of this study includes the staff of Aja headquarters who were selected in 1400 and the number of samples was determined equal to 196 people based on Cochran's formula. King (2008) Spiritual Intelligence Questionnaire and Drew and Morgson (2007) Job Performance Questionnaire were used for collection. Data analysis method; Sample t-test and stepwise regression were used in Spss software. Data analysis showed that the components of spiritual intelligence have an effect on job performance at the level of 95% confidence and according to the beta coefficient obtained, it can be said that about 90% of changes in Seta Aja job performance are due to changes in four variables of spiritual intelligence.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Spiritual Intelligence
  • human resources. Job Performance
  • AJA Staff