شناسایی ابعاد مدیریت استراتژیک منابع انسانی در یک دانشگاه نظامی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت دولتی، دانشکده ادبیات ، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمان، ایران

2 دانشیار گروه مدیریت دولتی، دانشکده ادبیات ، دانشگاه آزاد اسلامی ، کرمان، ایران

3 استادیار گروه مدیریت دولتی، دانشکده ادبیات ، دانشگاه آزاد اسلامی ، کرمان، ایران

چکیده

سازمان‌ها برای دستیابی به اثربخشی، بایستی منابع انسانی خود را با کارکردهای بلندمدت مدیریت استراتژیک منابع انسانی اداره نمایند. شناخت ابعاد مدیریت استراتژیک منابع انسانی می تواند در این راستا به مدیران کمک نماید تا به صورت موثرتری سازمان خود را در جهت تحقق اهداف اداره نمایند. در این مقاله که از نوع توسعه ای کاربردی می باشد. سعی شده است تا ابعاد و مولفه های مدیریت استراتژیک منابع انسانی در یک سازمان نظامی شناسایی شود. برای تعیین ابعاد مدیریت استراتژیک منابع انسانی از روش آمیخته (کیفی و کمی) در دو مرحله استفاده شده است. در مرحله کیفی از مصاحبه با خبرگان استفاده شده و پس از کدگذاری به روش تحلیل محتوا، ابعاد، مولفه ها و شاخص ها استخراج شده است. سپس روایی و پایایی این ابعاد به روش دلفی با استفاده از خبرگان مورد تایید قرار گرفته است و در بخش کمی با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته و انتخاب 30 نفر از خبرگان دانشگاه به صورت هدفمند داده ها جمع آوری و به وسیله نرم افزار های SPSS و AIMOS مورد ارزیابی قرار گرفته است. این تحقیق نشان داد ایعاد و مولفه های مدیریت استراتژیک شامل محیط منابع انسانی(محیط داخلی و خارجی) بینش منابع انسانی(نگرش اساسی و رویای آینده)، اهداف منابع انسانی(اهداف اجتماعی، سازمانی، تخصصی، وظیفه ای) استراتژی منابع انسانی(متعهدانه،پیمانکارانه،پدرانه و ثانویه) و سیستم های منابع انسانی(برنامه ریزی، کارمندیابی،ارزیابی عملکرد، بهسازی و حفظ و نگهداری) می باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Identifying the dimensions of strategic human resource management in a military university

نویسندگان [English]

  • ali reza rouhani Ghehsareh 1
  • Alireza Manzari Tavakoli 2
  • sanjar salajeghe 2
  • masoud pourkiyani 3
1 Department of Management, Kerman Branch, Islamic Azad University, Kerman, Iran
2 Associate Professor, Department of Management, Kerman Branch, Islamic Azad University, Kerman, Iran
3 Assistant Professor, Department of Management, Kerman Branch, Islamic Azad University, Kerman, Iran
چکیده [English]

In order to achieve effectiveness, organizations should manage their human resources with long-term functions of strategic human resource management. Understanding the dimensions of strategic human resources management can help managers to manage their organization more effectively in order to achieve their goals. In this article, which is of a practical development type. It has been tried to identify the dimensions and components of strategic management of human resources in a military organization. To determine the dimensions of strategic management of human resources, a mixed method (qualitative and quantitative) has been used in two stages. In the qualitative phase, interviews with experts were used, and after coding, dimensions, components, and indicators were extracted using content analysis. Then, the validity and reliability of these dimensions have been confirmed by Delphi method using experts, and in the quantitative part, using a researcher-made questionnaire and selecting 30 university experts to collect data in a targeted manner and using SPSS software and AIMOS has been evaluated. This research showed that the objectives and components of strategic management include human resources environment (internal and external environment), human resources vision (basic attitude and future dream), human resources goals (social, organizational, specialized, task goals), human resources strategy (committed). , contractual, paternal and secondary) and human resource systems (planning, recruitment, performance evaluation, improvement and maintenance).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Strategic human resource management
  • human resource insights
  • human resource systems
  • human resource goals