مدیریت استعداد در سیستم تولیدی با استفاده از روش منطق فازی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

مدرس دانشگاه افسری امام علی (ع)

چکیده

امروزه شرکت های تولیدی بر اساس رویکرد مردم گرا کار می کنند. رضایت مشتری در حال حاضر نه تنها برای مشتریان خارجی بلکه برای مشتریان داخلی نیز مورد نیاز است. در این زمینه، منابع انسانی یکی از مهم ترین منابع برای مدیریت و از نظر مشتریان، کارکنان و مدیران برای شرکت های تولیدی ‌ضروری است. با توجه به این مسئله، مسئله مدیریت منابع انسانی (HRM) مطرح می شود. HRM مدیریت موثر و کارآمد منابع انسانی را امکان پذیر می سازد. شرکت های تولیدی معتقدند که توانایی های موجود و صلاحیت کارکنان برای دستیابی به اهداف آن ها کافی نیست. شکاف بین سطح مطلوب توانایی ها و توانایی های موجود در منابع انسانی باید محدود شود. بنابراین، مفهوم مدیریت استعداد (TM) به منظور مقابله با این شکاف معرفی شده و مشخصات مورد نیاز پرسنل را نشان می دهد. TM آگاهی سازمانی را افزایش می دهد و ابزاری حمایتی برای مدیریت منابع انسانی است. TM به از میان برداشتن ضایعات شرکت ها کمک و از خود بهبودی کارکنان آن ها حمایت می کند. به عبارت دیگر، TM یک موفقیت کلیدی پیرامون کشف توانایی ها است. هدف از این مطالعه ارائه یک مدل برای بررسی سطح صلاحیت کارکنان و استفاده از این اطلاعات در دستیابی به سودمندی در سطح مطلوب قابلیت های عاطفی و فکری و تجربیات کارکنان است. سطح ادراک و توانایی شغلی هر کارمند متفاوت است. در این مطالعه، یک روش منطقی فازی برای مقابله با عدم قطعیت و ابهام در ارزیابی TM پیشنهاد شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Talent management in manufacturing system using fuzzy logic approach

نویسنده [English]

  • muhammad etezadi
Emam Ali University
چکیده [English]

Nowadays, manufacturing companies have been working based on people-oriented approach. Customer
satisfaction is currently not only for external customers but also required for internal customers. In this
context, human resource is one of the most important resources to manage and vital for manufacturing
companies in terms of customers, employees and managers. With this perception, The Human Resource
Management (HRM) issue is emerged. HRM enables effective and efficient management of human
resources. Manufacturing companies considers that the existing abilities and qualification of its
employees is insufficient for achieving their targets. The gap between desired level of capabilities and
the existing capabilities of the human recourses should be narrowed. Therefore talent management
(TM) concept is introduced in order to deal with the gap and reveal the required personnel profile. TM
raises institutional awareness and is a supportive tool for HRM. The TM contributes to remove wastes
of the companies and supports self-improvement of its employees. In other words the TM is a key of success about exploring abilities. The aim of this study is to propose a model for investigating competency
level of employees and utilizing this information in obtaining a yield in an optimal level from employees’
emotional and intellectual capabilities, and experiences. The level of perception and job-ability match of
each employee is different. . In this study, a fuzzy logic approach is proposed in order to deal with
uncertainty and vagueness in assessment of TM.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Manufacturing system
  • Human Resources Management
  • logic