طراحی و تبیین الگوی شکل‌گیری خط‌مشی‌های مبتنی بر شواهد در حوزه جذب و نگهداشت کارکنان حرفه‌ای صنعت هوانوردی ایران (رویکرد آمیخته)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

چکیده

این پژوهش با هدف طراحی و تبیین الگوی شکل‌گیری خط‌مشی‌های مبتنی بر شواهد در حوزه جذب و نگهداشت کارکنان حرفه‌ای به انجام رسید. این پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی، از لحاظ رویکرد، اکتشافی و از لحاظ نحوه تجزیه و تحلیل داده‌ها، آمیخته (کیفی-کمّی) می‌باشد. در فاز کیفی، گروهی از خبرگان شامل اساتید دانشگاهی و مشاورین مجرب و همچنین مدیران ارشد منابع انسانی در صنعت هوانوردی ایران به عنوان جامعه آماری انتخاب گردیدند. در این فاز با استفاده از روش نمونه‌گیری هدفمند، 11 نفر از خبرگان انتخاب شدند. ابزار اصلی جمع‌آوری داده‌ها در فاز کیفی تحقیق، مصاحبه‌های عمیق و نیمه ساختار یافته با خبرگان بود. در این فاز، داده‌های حاصل از مصاحبه بر اساس روش تحلیل تم مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. در فاز کمّی نیز، کلیه مدیران ارشد صنعت هوانوردی ایران به عنوان جامعه در نظر گرفته شدند و از میان آنها، 108 نفر بر اساس روش نمونه‌گیری تصادفی ساده جهت نمونه آماری انتخاب شدند. در فاز کمّی تحقیق ، از پرسشنامه بسته و محقق‌ساز مشتمل بر 27 گویه به عنوان ابزار اصلی جمع‌آوری داده‌ها استفاده شد. روایی و پایایی این پرسشنامه به روش‌های مختلف مورد بررسی و تأیید قرار گرفت.در فاز کمّی تحقیق، جهت انجام تجزیه و تحلیل‌های توصیفی و استنباطی، از نرم‌افزارهای اس.پی.اس.اس و لیزرل استفاده شد. سرانجام، نتایج تحقیق منجر به طراحی الگوی چند شاخکی شکل‌گیری خط‌مشی‌های مبتنی بر شواهد در حوزه جذب و نگهداشت کارکنان حرفه‌ای شد. این الگو سه شاخک اصلی شاهدگذاری، فنی و سیاسی را با زیر مجموعه های خود شامل می شود

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Designing and explaining the Model of formation of evidence-based policies in the field of Recruitment and retention, of professional Staff of Iran's aviation industry. (mixed approach)

نویسنده [English]

  • Hesam Ghorbanali
SRBIAU
چکیده [English]

This research was done with the aim of designing and explaining the model of formation of evidence-based policies in the field of recruitment and retaining professional employees. This research is applied in terms of purpose, exploratory in terms of approach, and mixed (qualitative-quantitative) analysis. In the qualitative phase, a group of experts including university professors and experienced consultants & senior managers of human resources in Iran's aviation industry were selected as the statistical population. In this phase, 11 experts were selected using the purposeful sampling method. The main tool of data collection in the qualitative phase of the research was in-depth and semi-structured interviews with experts. the data obtained from the interview were analyzed based on the theme analysis method. In the quantitative phase, all the senior managers of Iran's aviation industry were considered as the population, and among them, 108 people were selected based on the simple random sampling method for the statistical sample. In this phase of the research, a closed and researcher-made questionnaire consisting of 27 items was used as the main tool for data collection. The validity and reliability of this questionnaire was checked and confirmed in different ways. SPSS and Lisrel softwares were used to perform descriptive and inferential analyses. Finally, the research results led to the design of a multi-pronged model for the formation of evidence-based policies in the field of recruiting and retaining professional employees. This model includes the three main tentacles of witnessing, technical and political with their subsets

کلیدواژه‌ها [English]

  • Recruitment and retention
  • - Professional staff-
  • Evidence-based policy making-aviation industry