بررسی تاثیر رهبری تحول آفرین بر رفتار شهروندی سازمانی نسبت به محیط با نقش میانجی باورهای محیطی و نقش تعدیلگر سطح حمایت محیطی سازمانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 آموزش و بهسازی منابع انسانی، دانشکده مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، ایران

2 مدیریت دولتی، مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران، ایران

3 استادیار گروه مدیریت دولتی گرایش توسعه منابع انسانی، دانشکده مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران، ایران

چکیده

هدف تحقیق حاضر بررسی تاثیر رهبری تحول آفرین محیطی، خط مشی محیط سازمانی و آموزش محیطی بر رفتار شهروندی سازمانی نسبت به محیط با نقش متغیر میانجی باورهای محیطی و نقش تعدیلگر سطح حمایت محیطی سازمانی می‌باشد. نوع تحقیق حاضر توصیفی پیمایشی است. جامعه آماری این تحقیق کلیة مدیران و معاونان و کارشناسان ارشد شرکت مهندسی و ساختمان صنایع نفت OIEC می‌باشند که از دانش و صلاحیت کافیبه منظور پاسخگویی به سئوال‌های پرسشنامه برخوردار هستند وتعدادآنها700 نفر می‌باشد. جهت تعیین حداقل حجم نمونه لازم، از فرمول کوکران برای جامعه محدود استفاده گردید بدین منظور با استفاده از روش نمونه‌گیری در دسترس پرسشنامه‌ها بین 248 نفر اعضای نمونه آماری ، توزیع شد. ابزار گردآوری داده‌های تحقیق حاضر پرسشنامه است که پایایی پرسشنامه تحقیق حاضر با محاسبه ضریب آلفای کرونباخ مورد سنجش قرار گرفت که برای تمامی متغیرهای پژوهش از مقدار 0.7 بالاتر بود. همچنین جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات از روش مدلیابی معادلات ساختاری به کمک نرم‌افزار AMOS استفاده گردیده است. نتایج تحقیق حاضر تاثیر رهبری تحول آفرین محیطی و آموزش محیطی بر باورهای محیطی را تایید نمود. تاثیر رهبری تحول آفرین محیطی و خط‌مشی محیط سازمانی نیز بر رفتار شهروندی سازمانی تایید گردید

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating the effect of transformational leadership on organizational citizenship behavior towards the environment with the mediating role of environmental beliefs and the moderating role of the level of organizational environmental support

نویسندگان [English]

  • shirhn madani 1
  • Mohsen Najafi 2
  • mandan momeni 3
1 Human Resources Training and Improvement, Faculty of Management, Islamic Azad University, Central Tehran Branch, Iran
2 Governmental management, Management, Islamic Azad University central Tehran Branch, Tehran, Iran
3 Assistant Professor, Department of Public Management, Human Resources Development, Faculty of Management, Islamic Azad University, Central Tehran Branch, Tehran, Iran
چکیده [English]

The aim of this study was to investigate the effect of transformational environmental leadership, organizational environment policy and environmental education on the behavior of organizational citizenship towards the environment with the mediating role of environmental beliefs and the moderating role of organizational environmental support. The type of research is descriptive survey and the statistical population of this research is all managers, deputies and senior experts of OIEC Petroleum Engineering and Construction Company who have sufficient knowledge and competence to answer the questions of the questionnaire and their number is 700 people. To determine the minimum required sample size, Cochran's formula was used for a limited population. For this purpose, using the available sampling method, questionnaires were distributed among 248 members of the statistical sample. The data collection tool of the present study is a questionnaire that the reliability of the present research questionnaire was measured by calculating the Cronbach's alpha coefficient, which was higher than 0.7 for all research variables.Structural equation modeling using AMOS software has also been used to analyze the data. The results of the present study confirmed the effect of transformational environmental leadership and environmental education on environmental beliefs. The effect of transformational environmental leadership and organizational environment policy on organizational citizenship behavior was also confirmed. The mediating role of environmental beliefs in the relationship between transformational leadership and environmental education with organizational citizenship behavior was also confirmed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Transformational"
  • leadership"
  • "citizenship behavior"