طراحی مدل ارتقاء مشارکت کارکنان در خط‌مشی‌های دفاعی: یافته‌های یک مدل انتخاب ترکیبی مطالعه موردی (ارتش جمهوری اسلامی ایران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دکترای تخصصی مدیریت دولتی، مدرس دانشگاه افسری امام علی (ع) ( نویسنده مسول مقاله( Email: ahad.angazi@gmail.com

چکیده

یکی از مهم‌ترین چالش‌های موجود در زمینه خط‌مشی‌های دفاعی که باعث شده اهداف تعیین‌شده در برنامه‌ها و خط‌مشی‌های کلان به طور کامل محقق نشود، مشخص نبودن حدود وظایف و اختیارات کارکنان، موازی‌کاری و دوباره‌کاری‌ها و عدم مشارکت کارکنان در خط‌مشی‌های دفاعی است. در حال حاضر، مدل بومی در این زمینه، وجود ندارد؛ بنابراین طراحی این مدل امری ضروری است. این پژوهش، باهدف طراحی مدل ارتقاء مشارکت کارکنان در خط‌مشی‌های دفاعی انجام‌شده است. روش تحقیق از نظر هدف، کاربردی و داده‌ها به‌صورت آمیخته(کیفی – کمی) با رویکرد اکتشافی متوالی جمع‌آوری شد. در بخش کیفی بر اساس روش تحلیل تم، داده‌های موردنیاز با انجام ۳۰ مصاحبه نیمه‌ساختاریافته (شامل ۱۲ خبره دانشگاهی و ۱۸ فرمانده) که با استفاده از شیوة نمونه‌گیری نظری و گلوله برفی جمع‌آوری و تحلیل شد؛ و در بخش کمی، گردآوری داده‌ها به‌صورت میدانی بود که از فرماندهان، مدیران و کارشناسان ارتش جمهوری اسلامی ایران ابتدا به‌صورت تصادفی طبقه‌ای و سپس با فرمول کوکران تعداد ۳۸۴ تن انتخاب شدند. در ادامه داده‌ها به کمک نرم‌افزار SPSS و معادلات ساختاری Amos مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفت. یافته‌های پژوهش نشان داد که مدل ارتقاء مشارکت کارکنان در خط‌مشی‌های دفاعی دارای ۴۰ مضمون پایه، ۱۶ مضمون سازمان‌دهنده و ۶ مضمون فراگیر است که می‌تواند به‌عنوان یک چارچوب نظری علمی و پایه برای ارتقاء مشارکت کارکنان در خط‌مشی‌های دفاعی مورداستفاده قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Designing a model for promoting participation in defense policies: Findings of a hybrid choice mode Case study (Army of the Islamic Republic of Iran )

نویسنده [English]

  • Ahadollahe Angazi Ghodes
Student of sìnce and reserch
چکیده [English]

One of the most important challenges in the field of defense policies, which has caused the objectives set in the plans and macro policies to not be fully realized, is the lack of clear limits of the duties and authorities of the employees, parallel work and redundancies, and the lack of participation of the employees in the defense policies. Currently, there is no native model in this field; Therefore, designing this model is essential. This research was carried out with the aim of designing a model for promoting employee participation in defense policies. The research method was applied in terms of purpose and data was collected in a mixed (qualitative-quantitative) manner with a sequential exploratory approach. In the qualitative section, based on the theme analysis method, the required data were collected and analyzed by conducting 30 semi-structured interviews (including 12 academic experts and 18 commanders) using theoretical sampling and snowball methods; And in the quantitative part, the data was collected in the field, where 384 people were selected from the commanders, managers and experts of the Islamic Republic of Iran Army first by stratified random and then by Cochran's formula. Then, the data was analyzed with the help of SPSS software and Amos structural equations. The findings of the research showed that the model for promoting employee participation in defense policies has 40 basic themes, 16 organizing themes and 6 comprehensive themes, which can be used as a basic and scientific theoretical framework for promoting employee participation in defense policies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Model
  • Participation
  • Policy
  • Defense policies
  • Islamic Republic of Iran Army