ارائه الگویی از برنامه‌ریزی استراتژیکِ تعالی انسانی در سازمان‌های نظامی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار، گروه تربیت نظامی، دانشکده مدیریت و علوم نظامی، دانشگاه افسری امام علی (ع)، تهران، ایران.

چکیده

یکی از سرمایه‌های اصلی و منبع تحول و توسعه در سازمان‌های نظامی، نیروی انسانی است. حصول به اهداف تعیین شده برای این سازمان‌ها، مستلزم برخورداری از نیروی انسانی کاردان، با انگیزه و متعالی است. از این‌رو، یکی از وظایف مهم سازمان‌های نظامی، برنامه‌ریزی برای رشد و تعالی نیروی انسانی است. در این پژوهش تلاش شده است، با استفاده از روش توصیفی‌–‌ تحلیلی و بهره‌گیری از مدل برنامه‌ریزی استراتژیک برایسون، برنامه‌ای‌ استراتژیک در جهت حفظ و تعالی انسانی در سازمان‌های نظامی ج.ا.ایران ارائه گردد. نتایج حاصله نشان می‌دهد که کاربست مدل برایسون، چارچوبی را برای فرماندهان و مدیران ایجاد می‌کند که بتوانند با نگرش به اجزاء مدل، در سطح راهبردی و عملیاتی نسبت به تدوین برنامه‌های مؤثر در جهت تعالی انسانی در سازمان اقدام نمایند. به همین جهت، الگوی ارائه شده در این پژوهش، یک نوع الگوی برنامه‌ریزی جهت‌دهنده است که موجب تقویت بینش آینده‌نگرانه و تسهیل برنامه‌ریزی-های جزئی‌تر و اقدام‌های مؤثر در حوزه تعالی انسانی در سازمان‌های نظامی خواهد شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Presenting a model of strategic planning of human excellence in military organizations

نویسنده [English]

  • yagoob yousefvand
Department of Military Training, Imam Ali (AS) Officers University
چکیده [English]

One of the main capitals and the source of transformation and development in military organizations is human power. Achieving the goals set for these organizations requires having motivated and excellent human resources. Therefore, one of the important duties of military organizations is planning for the growth and excellence of human resources. In this research, an attempt has been made to present a strategic plan for the preservation and excellence of human beings in Iran's military organizations by using the descriptive-analytical method and using Bryson's strategic planning model. The obtained results show that the application of Bryson's model creates a framework for commanders and managers who can act on the strategic and operational level to formulate effective plans for human excellence in the organization by looking at the components of the model. For this reason, the model presented in this research is a type of directional planning model that strengthens the forward-looking vision and facilitates more detailed planning and effective actions in the field of human excellence in the organization. will be military.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Strategic planning
  • human excellence
  • military organizations
  • Bryson model