بررسی تاثیر مخارج نظامی و مخارج مصرفی دولت بر رشد اقتصادی کشورهای جهان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری اقتصاد سنجی و بین الملل، عضو هیات علمی دانشگاه امام علی(ع)، تهران، ایران. bakhshali93@gmail.com (نویسنده مسئول)

2 دکتری مالی، عضو هیات علمی دانشگاه امام علی(ع)، تهران، ایران. Mohamad.mehdi@ut.ac.ir

3 کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار- استراتژی، bhossein2019@gmail.com

چکیده

مخارج نظامی یکی از عوامل مهم و تاثیرگذار بر متغیرهای کلان اقتصادی به خصوص رشد اقتصادی است. چرا که ممکن است با افزایش مخارج نظامی امنیت و ثبات اقتصادی افزایش یابد و منجر به افزایش سرمایه گذاری های داخلی و خارجی شود که این امر باعث افزایش اشتغال، تولید ناخالص داخلی و رشد اقتصادی می گردد. از طرف دیگر ممکن است افزایش غیر متعارف مخارج نظامی، منجر به محدودیت هایی در تامین منابع مالی شده، در نتیجه رشد اقتصادی را کاهش دهد.
تحقیق پیش‌رو به بررسی تاثیر مخارج نظامی و مخارج مصرفی دولت بر رشد اقتصادی کشورها با به کارگیری داده‌هایی از 73 کشور جهان برای دوره زمانی 2020 – 1980 ، با استفاده از روش تجزیه و تحلیل تکنیک رگرسیونی داده های تلفیقی (داده های پنل) پرداخته است. با انجام آزمون نرمال بودن داده ها، آزمون ریشه واحد جهت تعیین پایایی و آزمون ناهمسانی واریانس ها مشخص شد که مخارج مصرفی دولت با تفاضل گیری مرتبه اول پایا می گردد. همچنین برای انتخاب مدل مناسب از آزمون F لیمر و آزمون هاسمن استفاده شده که مدل پنل با اثرات ثابت انتخاب و به کار گرفته شده است. یافته های تحقیق بیانگر آن است که مخارج نظامی دولت بر حسب درصدی از GDP دارای اثر مثبت و معنادار بر رشد اقتصادی کشورها بوده و مخارج مصرفی دولت بر حسب درصدی از GDP دارای اثر منفی معنادار بر رشد اقتصادی کشورها می باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Impact Of Military Expenditures And Government Consumption Expenditures On Economic Growth In World Countries

نویسندگان [English]

  • Safiollah Bakhshali 1
  • mohamad mehdi 2
  • hossein bakhshali 3
1 University faculty
2 Imam Ali university
3 -
چکیده [English]

Military expenditures is one of the most important and influential factors on macroeconomic variables, especially economic growth. Because it is possible to increase security and economic stability with the increase in military expenditures and lead to an increase in domestic and foreign investments, which will increase employment, GDP and economic growth.On the other hand, an unconventional increase in military expenditures may lead to restrictions on financial resources, thus reducing economic growth.
Leading research examines the impact of military expenditures and government consumption expenditures on the economic growth of countries by using data from 73 countries of the world for the period of 1980-2020, using the regression analysis technique of consolidated data (panel data ) Paid. By performing data normality test, the unit root test to determine the reliability and heteroscedasticity tast, it was found that government consumption expenditures are determined by first-order differentiation. Also, to select the appropriate model, Limer's F test and Hausman test were used, and the panel model with fixed effects was selected and used. The findings of the research show that government military expenditures as a percentage of GDP has a positive and significant effect on the economic growth of countries, and government consumption expenditures as a percentage of GDP has a significant negative effect on the economic growth of countries.

کلیدواژه‌ها [English]

  • government military expenditures
  • government consumption expenditures
  • economic growth
  • consolidated data model