طراحی الگوی رفتار شهروندی انتظامی مبتنی بر ارتقاء تعهد سازمانی کارکنان مطالعه موردی: (اداره تربیت بدنی فراجا)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری تخصصی مدیریت ورزشی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران،

2 استاد دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه جامع امام حسین (ع)، تهران، ایران

چکیده

نیروی انسانی تنها منبع قابل دسترس بوده که در صورت مدیریت صحیح می تواند زمینه افزایش سطح عملکرد سازمان را فراهم آورد. هدف از انجام پژوهش حاضر، طراحی الگوی رفتار شهروندی انتظامی با تعهد سازمانی کارکنان تربیت بدنی فراجا بود. جامعه آماری این پژوهش را کارکنان تربیت بدنی فرماندهی کل انتظامی کشور (540=N) تشکیل می دادند. با استفاده از فرمول کوکران تعداد نمونه (224=n) برآورد شد. به منظور جمع آوری داده‌ها از دو پرسشنامه رفتار شهروندی اورگان و کانوسکی (1996) و تعهد سازمانی آلن و می یر (1993) استفاده گردید. روایی صوری و محتوایی پرسشنامه ها با بهره گیری از نظرات اصلاحی اساتید مدیریت تعیین شد و پایایی هر دو پرسشنامه با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ به ترتیب (76/0=α) و (85/0=α) به دست آمد. روش تحقیق از نوع همبستگی بوده که به صورت میدانی اجرا شده است. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از شاخص های توصیفی و آزمون های آماری کلموگروف اسمیرونف، ضریب همبستگی پیرسون، تحلیل رگرسیون و تحلیل مسیر در نرم افزارهای آماری SPSS و LISREL استفاده گردید. نتایج نشان داد بین ابعاد نوع دوستی، وجدان کاری، رفتار مدنی و ادب و ملاحظه با تعهد سازمانی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. از طرفی نتایج تحلیل رگرسیون نیز نشان داد که ابعاد نوع دوستی، وجدان کاری و ادب و ملاحظه واجد شرایط پیش بینی تعهد سازمانی می باشند. همچنین نتایج حاصل از طراحی الگوی تحلیل مسیر نشان داد که رفتار شهروندی تأثیر مثبت و معناداری بر تعهد سازمانی دبیران دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Designing a police citizenship behavior model based on improving the organizational commitment of employees Case study: (Physical Education Department of Faraja)

نویسندگان [English]

  • Ramin Iraji Noghondar 1
  • MohamadKazem VaezMosavi 2
1 Ph.D Sport Management Payam Noor University, Tehran, Iran
2 Professor, University of Emam Hossein, Tehran, Iran
چکیده [English]

Human power is the only available resource that can provide the basis for increasing the performance level of the organization if properly managed. Therefore the aim of the current research was to designing a police citizenship behavior model based on improving the organizational commitment of employees. Using Cochran formula, the statistical sample was estimated to be equal to (n=255), which were selected as available sampling. In order to collect data, two questionnaires of citizenship behavior of Oregon and Kanoski (1996) and organizational commitment of Allen and Meier (1993) were used. The face and content validity of the questionnaires were determined by using the corrective comments of management professors, and the reliability of both questionnaires was obtained using Cronbach's alpha test (α=0.76) and (α=0.85). The research method is a correlation type that was implemented in the field. In order to analyze the data, descriptive indices and Kolmogorov Smironov statistical tests, Pearson correlation coefficient, regression analysis and path analysis were used in SPSS and LISREL statistical software.The results showed that there is a significant difference between altruism dimensions (r=0.314, P≥0.01), work conscientiousness, civil behavior and politeness and considerationhave a positive and significant relationship with organizational commitment. On the other hand, the results of the regression analysis also showed that the dimensions of altruism, conscientiousness, politeness and consideration are qualified to predict organizational commitment. Also, the results of the path analysis model design showed that citizenship behavior has a positive and significant effect on teachers' organizational commitment.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Work conscience
  • civic behavior
  • altruism
  • commitment
  • employees