پیش بینی عملکرد شغلی نظامی ها بر اساس گرانباری شغلی، تعادل کار و زندگی، مسئولیت پذیری با میانجی گری تنظیم هیجان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد، روانشناسی تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 دانشجوی تخصصی دکتری روانشناسی بالینی، دانشگاه تهران. تهران، ایران.

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی پیش بینی عملکرد شغلی افراد نظامی بر اساس گرانباری شغلی، تعادل کار و زندگی، مسئولیت پذیری با میانجی گری تنظیم هیجان انجام شد. طرح پژوهش حاضر، توصیفی از نوع همبستگی است و جامعه آماری این پژوهش کلیه پرسنل واحد نظامی قرارگاه منطقه غرب ارتش به تعداد 140 نفر می‌باشد. حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان 103 نفر در نظر گرفته شد. برای گردآوری داده ها از پرسش نامه‌ی تعادل کار و زندگی نیمز لورانی(2019)، پرسشنامه گرانباری شغلی تریسی و توس، (2005)، پرسشنامه عملکرد شغلی پاتریسون، (1992) و پرسشنامه استاندارد مسئولیت پذیری نیکلوا و همکاران،(2016) استفاده شد. داده های بدست آمده با استفاده از روش همبستگی و مدل معادلات ساختاری مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان داد که بین متغیر های تعادل کارو زندگی ، گرانباری شغلی، و مسئولیت پذیری با عملکرد شغلی رابطه مستقیم و معنادار وجود دارد. همچنین تعادل کار و زندگی، گرانباری شغلی و مسئولیت پذیری به واسطه تنظیم هیجان اثر غیر مستقیم بر عملکرد شغلی افراد نظامی دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Predicting military job performance based on job value, work-life balance, responsibility with the mediation of emotion regulation

نویسندگان [English]

  • masomeh matin 1
  • milad solgi 2
1 Master's degree, educational psychology, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
2 PhD student in clinical psychology, University of Tehran. Tehran Iran.
چکیده [English]

The present study was conducted with the aim of investigating the prediction of the military personnel's job performance based on job burden, work-life balance, responsibility with the mediation of emotion regulation. The design of the current research is descriptive of the correlation type and the statistical population of this research is all the personnel of the military unit of the army's western region headquarters, numbering 140 people. The sample size was considered to be 103 people using Morgan's table. To collect data from Nimez Lorani's work-life balance questionnaire (2019), Tracey and Tous' job burden questionnaire (2005), Patterson's job performance questionnaire (1992) and Niklova et al.'s standard responsibility questionnaire (2016). used. The obtained data were analyzed using correlation method and structural equation model. The results of the research showed that there is a direct and significant relationship between the variables of work-life balance, job burden, and responsibility with job performance. Also, work-life balance, job burden, and responsibility through emotion regulation have an indirect effect on the job performance of military personnel.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Job performance
  • work-life balance
  • job satisfaction
  • emotion regulation
  • military