طراحی الگوی پیشران‌های دانشجوی شایسته دانشگاه‌های افسری از منظر بیانیه گام ‏دوم انقلاب اسلامی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری مدیریت، مدرس دانشگاه افسری امام علی (ع)، تهران، ایران.

2 استادیار دانشگاه افسری امام علی (ع)، تهران ایران.

چکیده

شایستگی و شایسته‌سالاری دانشجویان دانشگاه افسری، موضوع مهم و سرنوشت‌ساز و یکی از دغدغه‌های اصلی فرماندهان و ‏مسئولین تربیت و آموزش در مراکز آموزش عالی ارتش جمهوری اسلامی ایران محسوب می‌شود. براین اساس، هدف تحقیق ‏حاضر طراحی الگوی پیشران‌های دانشجوی شایسته دانشگاه‌های افسری از منظر بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی می‌باشد. روش ‏تحقیق حاضر از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ روش تحقیق اکتشافی، از نوع پژوهش‌های کیفی و مبتنی بر رویکرد داده بنیاد ‏است. جامعه آماری نیز شامل متن بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی است که با استفاده از رویکرد نظام‌مند داده بنیاد مورد ‏تجزیه‌وتحلیل قرارگرفته است. بر اساس تجزیه‌وتحلیل متن بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی و فرایندهای کدگذاری باز، محوری ‏و انتخابی یافته‌ها حاکی از تعداد 278 کدباز، 53 کد محوری و تعداد 20 کد انتخابی در قالب شرایط علی، زمینه‌ای، مداخله-‏گر و پدیده محوری حاصل‌شده است. نتایج نیز در قالب الگوی مفهومی پیشران‌های دانشجوی شایسته دانشگاه‌های افسری ‏مبتنی بر بیانیه گام دوم با چهار متغیر شامل؛ عوامل علی، زمینه‌ای، مداخله‌گر و پدیده محوری ارائه‌شده‌اند. نتایج این ‏پژوهش می‌تواند به‌عنوان یک الگوی مطلوب، راهنمای مراکز استخدام در نیروهای مسلح، محتوای آموزش دانشجویان ‏دانشگاه‌های افسری و همچنین شاخص‌های شناسایی و انتخاب افراد شایسته در سلسله‌مراتب نیروهای مسلح و حتی اعزام ‏کارکنان نظامی به دوره‌های دافوس و دکترای دفاع ملی مورداستفاده قرار گیرد.‏

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Designing a model for driving meritorious students of officer universities from the point of view of the statement of the second step of the Islamic revolution

نویسندگان [English]

  • mohammad amin Aeiny 1
  • reza sabzvari rad 2
1 PhD student in Public Administration, Lorestan University, Khorramabad, Iran.
2 Assistant Professor of Imam Ali Officer University (AS), Tehran, Iran.
چکیده [English]

the aim of the present ‎research is to design a model of the drivers of meritorious students of officer universities from ‎the point of view of the statement of the second step of the Islamic Revolution. The current ‎research method in terms of practical purpose and in terms of exploratory research method is ‎qualitative research based on foundation data approach. The statistical population also includes ‎the text of the statement of the second step of the Islamic Revolution, which has been analyzed ‎using the systematic approach of the foundation's data. Based on the analysis of the text of the ‎statement of the second step of the Islamic Revolution and open, central and selective coding ‎processes, the findings indicate the number of 278 open codes, 53 central codes and 20 ‎selective codes in the form of causal, contextual, intervening and central phenomenon ‎conditions. The results are also in the form of a conceptual model of the drivers of meritorious ‎students of officer universities based on the statement of the second step with four variables ‎including; Causal, contextual, intervening and central phenomenon factors are presented. The ‎results of this research can be used as a good model, a guide for recruitment centers in the ‎armed forces, the content of the training of officer university students, as well as indicators for ‎identifying and selecting competent people in the hierarchy of the armed forces, and even ‎sending military personnel to Davos courses and national defense doctorates. ‎

کلیدواژه‌ها [English]

  • meritorious student
  • officer
  • meritocracy