بررسی نقش مدیریت لجستیک در نتایج جنگ

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار اقلیم شناسی دانشگاه افسری امام علی(ع),تهران، ایران.

2 مدیر گروه تاکتیک وجنگ افزار . دانشکده مدیریت و علوم نظامی . دانشگاه امام علی (ع)

چکیده

عوامل مختلفی در ایجاد نتایج یک جنگ دخیل‌اند و از لحاظ استراتژیکی بسیار مورد توجه می‌باشد. هدف از این پژوهش بررسی لجستیک در جنگ باتوجه به مطالعات گسترده می‌باشد که در تعیین سرنوشت نبردهای مختلف تأثیرگذار بوده و نشان دهنده اهمیت و تأثیر به کارگیری آن با توجه به جنبه‌های استراتژیکی، جهت نیل به اهداف نظامی است. در این مطالعه مروری به منظور یافتن منابع و مطالعات مرتبط ، در داده پایگاه‌های معتبر علمی مانند: Google, Sid, Daneshyari, Isiarticles, Google Scholar در سال‌های 1379(2000) الی 1399(2020) با ترکیبی از کلمات کلیدی تجهیزات، لجستیک و آماد، لجستیک استراتژیک، لجستیک تاکتیک، لجستیک عملیاتی جست و جویی جامع به دوزبان فارسی و انگلیسی انجام شد. متون توسط دوپژوهشگر به طور مستقل مورد بررسی قرار گرفتند. از مجموع 1031 مقاله به دست آمده، طبق معیار‌های ورود و خروج ، حذف مطالعات و مقالات تکراری 11 مقاله که متناسب و مرتبط با هدف مطالعه بودند مورد بررسی و بازبینی قرار گرفتند. نتایج مطالعات انجام شده در مبحث لجستیک نشان داد که افزایش نقاط ضعف ونابسامانی برنامه‌های نظامی، شرایط آماد رسانی، پوشش ناکافی و مشکل دار لجستیک باعث ایجاد نگرانی‌هایی در مورد امکان ایجاد آسیب پذیری گسترده یگان‌ها در صورت بروز درگیری های احتمالی نظامی شده است. با توجه به ایجاد روش‌های نوین لجستیکی در ارتش‌های امروزی و نقش تعیین کننده و اساسی آن درجنگ، باید برنامه‌هایی جامع و گسترده جهت بروزرسانی روش‌های لجستیکی و ایجاد مراکز و شهر های لجستیکی تدوین و بررسی شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating the role of logistics management in the outcome of the war

نویسندگان [English]

  • hasan rezaei 1
  • yaser haji aghanezhad 2
1 Lecture in geography,Imam Ali officer, Tehran,Iran.
2 Director of Tactics and Warfare Group. School of Management and Military Sciences. Imam Ali University
چکیده [English]

Abstract:
Introduction: Various factors are involved in creating the results of a war and are strategically very important. According to the strategic aspects, it is to achieve military goals. Materials and Methods: In this review, in order to find related sources and studies, in the data of reputable scientific databases such as: Mag Iran, PubMed, Sid, Google Scholar from 2000 to 2020 with a combination of keywords equipment, logistics and readiness, strategic logistics, tactical logistics, operational logistics conducted a comprehensive search in both Persian and English. The texts were examined independently by two researchers. Out of a total of 1031 articles, the nature of inclusion and exclusion criteria, elimination of studies and duplicate articles of 11 articles that were appropriate and related to the purpose of the study were reviewed. Results: The results of studies conducted in the field of logistics showed that the increase in weaknesses and disorder of military programs, training conditions, insufficient and difficult logistics coverage raises concerns about the possibility of widespread vulnerability of units in the event of Possible military conflicts have escalated. Discussion and Conclusion: Considering the creation of new logistics methods in today's armies and its decisive and fundamental role in the war, comprehensive and extensive programs should be developed to update logistics methods and establish logistics centers and cities.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Equipment
  • Strategic Logistics
  • Tactical Logistics
  • Operational Logistic