بررسی اثر بخشی تمایل به هویت اجتماعی و احساس امنیت روانی کارکنان نظامی(مطالعه موردی نظامیان شهر تهران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشگاه افسری امام علی (ع)

چکیده

با توجه به اهمیت بحث از احساس امنیت روانی، پژوهش حاضر با استفاده از روش میدانی، تکنیک پیمایش و ابزار تحقیق پرسشنامه به دنبال پاسخ به این سؤال اصلی می باشد که آیا بین تمایل به هویت اجتماعی و احساس امنیت روانی در بین کارکنان نظامی ارتباط وجود دارد؟ بدون شک امنیت و احساس امنیت اجتماعی، یکی از لوازم اصلی حیات هر نظام سیاسی و اجتماعی است. امروزه نقش و اهمیت امنیت اجتماعی در پیشرفت هر جامعه ای تا بدان پایه است که آن را بستر و پیش نیاز هرگونه توسعه دانسته اند. جامعه آماری پژوهشی که به آن پرداخته ایم تمامی کارکنان نظامی 18 سال به بالای شهر تهران می باشد که تعداد 384 نفر از آنها به عنوان حجم نمونه مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزارهای SPSS و معادلات ساختاریSmart PLS استفاده شده است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که بین تمایل به هویت اجتماعی (35/0P= ) و شاخص های آن یعنی هویت سیاسی (40/0P= )، هویت ملی (30/0P= )، هویت فرهنگی (36/0P= )، هویت گروهی (26/0P= ) و هویت دینی (38/0P= )، با میزان احساس امنیت روانی کارکنان ارتباط مثبت و مستقیم و معنادار وجود دارد. بنابراین تمامی فرضیه های پژوهش تأیید می شوند. همچنین، نتایج حاصل از مدل معادله ساختاری (Smart PLS) نیز نشان می دهد که تمایل به هویت اجتماعی بر احساس امنیت روانی تأثیر متوسط داشته (45/0) و متغیر هویت اجتماعی در مجموع (21/0) از واریانس متغیر احساس امنیت روانی را تبیین می کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating the partial effect on social identity and sense of psychological security in Tehran

نویسنده [English]

  • younes kakavand
Department of Social Sciences, School of Command and Management, Imam Ali (AS) Officers University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Considering the importance of discussing the feeling of psychological security, the present research. using the field method, survey technique and questionnaire research tool, seeks to answer the main question whether there is a relationship between the desire for social identity and the feeling of psychological security among military personnel. has it? Undoubtedly, security and feeling of social security is one of the main necessities of the life of any political and social system. Today, the role and importance of social security in the progress of any society is so fundamental that considered as the basis and prerequisite for any development. The statistical population of the research that we have addressed is all the military personnel aged 18 and above in Tehran, of which 384 people have been examined as the sample size. SPSS software and Smart PLS structural equations were also used for data analysis. The results of the research indicate that there is a difference between the desire for social identity (P=0.35) and its indicators, namely political identity (P=0.40), national identity (P=0.30), cultural identity (P=0.36), Group identity (P=0.26) and religious identity (P=0.38) have a positive, direct and significant relationship with employees' sense of psychological security. Therefore, all research hypotheses are confirmed. Also, the results of the structural equation model (Smart PLS) also show that the desire for social identity has a moderate effect on the feeling of psychological security (0.45) and the social identity variable has a total of (0.21) of the variance of the psychological security feeling variable

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social identity
  • sense of psychological security
  • military personnel
  • Tehran city