شناسایی مولفه‌های احتکار دانش در سازمان‌های دولتی و ارایه الگو

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

رفتارهای سازمانی عدم تسهیم دانش با دو سازه اختفای دانش و احتکار دانش تعریف شده است. در حالی که اختفای دانش به رابطه دوبه دوی بین دو فرد اطلاق می شود که یکی دانش را از دیگری درخواست می کند، و او از دادن دانش امتناع می‌ورزد. احتکار دانش به مثابه نگهداشت دانش تعریف می‌شود که توسط فرد خاصی درخواست نشده است. اخیرا احتکار دانش به مثابه مانعی در پیشرفت رشته مدیریت دانش و مانعی برای اثربخشی سازمانی یاد شده است. در این مقاله از طریق روش تحقیق کیفی و مصاحبه با 10 نفر از خبرگان، ابعاد احتکار دانش شناسایی و طبقه‌بندی شد. بر اساس یافته‌های تحقیق، کلیه مفاهیم حاصل از مصاحبه‌ها در چهار مقوله عوامل موثر براحتکار دانش(16  عامل)، پیامدهای احتکار دانش(10 عامل)، مصادیق احتکار دانش(10 عامل) و روش-های جلوگیری از احتکار دانش (12 عامل) طبقه بندی شده است. در پایان مقاله، الگوی منظومه ای احتکار دانش در سازمانهای دولتی ارایه شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identifying the components of knowledge hoarding in government organizations and providing a model

نویسندگان [English]

  • asghar mohammadi fateh
  • mohammad mehdi shokri
چکیده [English]

Organizational behaviors of not sharing knowledge are defined by two constructs: knowledge hiding and knowledge hoarding. While the hiding of knowledge refers to the two-way relationship between two people, one of whom requests knowledge from the other, and he refuses to give knowledge. Hoarding of knowledge is defined as keeping knowledge that is not requested by a specific person. Recently, knowledge hoarding has been mentioned as an obstacle in the progress of the field of knowledge management and an obstacle to organizational effectiveness. In this article, through the qualitative research method and interviews with 10 experts, the dimensions of knowledge hoarding were identified and classified. Based on the findings of the research, all the concepts from the interviews were divided into four categories: effective factors on knowledge hoarding (16 factors), consequences of knowledge hoarding (10 factors), examples of knowledge hoarding (10 factors) and methods to prevent knowledge hoarding. 12 factors) is classified. At the end of the article, a systematic model of knowledge hoarding in government organizations is presented.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Knowledge management
  • knowledge accumulation
  • knowledge sharing