بررسی عوامل موثر بر موفقیت نظام جانشین پروری (مورد مطالعه: یکی از سازمانهای تابعه آجا)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مدیریت دولتی گرایش توسعه منابع انسانی، دانشکده مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

2 دانشجوی دکتری مدیریت دولتی؛ گرایش رفتار سازمانی، دانشکده مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

3 استادیار گروه مدیریت دولتی گرایش توسعه منابع انسانی، دانشکده مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی عوامل موثر بر موفقیت نظام جانشین­پروری در یکی از سازمان های تابعه آجاانجام شده است.نوع تحقیق حاضر توصیفی پیمایشی است و از نظر هدف کاربردی است.جامعهآماری،کارکنانحاضریکی از سازمان­های تابعه آجاهستندکهتعدادآنها 315 نفرمی‌باشدوازدانشوصلاحیتکافیبهمنظورپاسخگوییبهسئوال‌هایپرسشنامهبرخوردارهستند؛همچنینجهتتعیینحداقلحجمنمونهلازم،ازفرمولکوکراناستفادهشد. باتوجهبهاینکهحداقلحجمنمونهموردنیاز 173 نفربهدستآمداینتعدادمبنایتجزیهوتحلیلقرارگرفت. ابزار گردآوری داده‌های تحقیق حاضر پرسشنامه است که پایایی پرسشنامه تحقیق حاضر با محاسبه ضریب آلفای کرونباخ مورد سنجش قرار گرفت که برای تمامی متغیرهای پژوهش از مقدار 7/0 بالاتر است. همچنین جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات از روش مدل یابی معادلات ساختاری به کمک نرم‌افزار AMOS استفاده گردیده است. نتایج تحقیق حاضر در خصوص آزمون فرضیه­ها، تأثیر مثبت و معنادار(حمایت و مشارکت مدیریت ارشد بر جانشین‌پروری، شاخص برای برنامه­ریزی جانشینی سازمانی بر جانشین‌پروری، ارزیابی مبتنی بر نیازها بر جانشین‌پروری، ارائه فرصت­های توسعه حرفه­ای بر جانشین‌پروری، تمرکز بر توجه فردی بر جانشین‌پروری، مسئولیت اختصاصی بر جانشین‌پروریگسترش تا کلیه سطوح سازمان بر جانشین‌پروری و استراتژی برای برنامه­ریزی جانشینی اثربخش بر جانشین‌پروری) را نشان می­دهد. از طرفی دو فرضیه تاثیر توجه بهچالش‌های برنامه‌ریزی جانشینی بر جانشین‌پروری و مزایای جذب بیرونی بر جانشین‌پروری تأیید نشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the factors affecting the success of succession system (case study: one of AJA's subsidiary organizations)

نویسندگان [English]

  • soheila ghahremani 1
  • mohsen najafi 2
  • mandan momeni 3
1 Master's degree in public administration, Human Resources Development, Faculty of Management, Islamic Azad University, Central Tehran Branch
2 PhD student in public administration; Department of Organizational Behavior, Faculty of Management, Islamic Azad University, Central Tehran Branch
3 Assistant Professor, Department of Public Administration, Human Resources Development, Faculty of Management, Islamic Azad University, Central Tehran Branch
چکیده [English]

The present study was conducted with the aim of investigating the factors affecting the success of the succession-parenting system in one of the AJA subsidiary organizations. The type of present research is a descriptive survey and is practical in terms of its purpose. Statistically, the present employees are one of the AJA subsidiary organizations, their number is 315, and they are competent enough to answer the questions in the questionnaire; also, in order to determine the limit of the necessary sample size, Cochran's formula was used. Considering that the minimum sample size was obtained from 173 people, this number was based on analysis. The data collection tool of the current research is a questionnaire, the reliability of the current research questionnaire was measured by calculating the Cronbach's alpha coefficient, which is higher than 0.7 for all research variables. Also, to analyze the data, the structural equation modeling method was used with the help of AMOS software. The results of the present research regarding the testing of hypotheses, positive and meaningful impact (support and participation of senior management on succession, index for organizational succession planning on succession, needs-based assessment on succession, providing professional development opportunities on succession , it shows the focus on individual attention on succession, exclusive responsibility on succession, expansion to all levels of the organization on succession and strategy for effective succession planning on succession). On the other hand, two hypotheses of the effect of paying attention to the challenges of succession planning on succession and the benefits of external recruitment on succession were not confirmed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Succession
  • talent management
  • structural equation modeling