مولفه‌های مدیریت مطلوب در گلستان سعدی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه افسری امام علی (ع)

چکیده

هر اثر ادبی بازتابی از فرهنگ، رفتارها، کنش‌ها و رویدادهای اجتماعی آن روزگار است و می‌توان از درون آن، بخش قابل ملاحظه‌ای از اندیشه‌های مدیریتی را استخراج کرد. درس‌آموزی از مولفه‌های مدیریت و رهبری برای ارتقای سرمایه‌های انسانی از جنبه‌های فراوانی حائز اهمیت است. در این پژوهش می‌کوشیم تا مولفه‌های «مدیریت مطلوب» را در راستای پیام‌های جهانی و آموزه‌های انسانی سعدی شیرازی، با تأکید بر کتاب «گلستان سعدی» بررسی کنیم. مطالعة دقیقِ متن‌، خطوط برجستة اندیشة شاعر را آشکار می‌کند. این اندیشه‌ها، حاصلِ دیده‌ها، شنیده‌ها، تجربیات گرانبها و رویدادهای گوناگون در زندگی اوست. سعدی با نگاهی موشکافانه و در کلامی دلنشین، حقایقی مربوط به تمامی طبقات جامعه را در قالبِ پند و حکمت به مخاطب انتقال می‌دهد. هدف اصلی این تحقیق، شناسایی مولفه‌های مدیریت مطلوب در گلستان سعدی است. این مقاله از جمله پژوهش‌های میان‌رشته‌ای در حوزة مطالعات علوم انسانی است که به روشِ پژوهش کیفی با راهبرد «داده بنیاد» انجام شده است. در این روش، بدون هیچ‌گونه پیش فرضی، داده‎‌های کیفی مرتبط گردآوری و سپس دسته‌بندی شد. با مقایسه و سنجش مفاهیم، مؤلفه‌های مدیریت مطلوب ترسیم گردید. در پایان این فرایند، الگویی برگرفته از 140 مفهوم در قالبِ 20 مولفه استخراج شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Optimal management components in Golestan Saadi

نویسنده [English]

  • yahya hoseinayi
Assistant Professor, Department of Persian Language and Literature, Imam Ali University (AS)
چکیده [English]

Every literary work is a reflection of the culture, behaviors, actions and social events of that time, and a considerable part of management ideas can be extracted from it. Learning from the components of management and leadership is important for the promotion of human capital from many aspects. In this research, we try to examine the components of "optimal management" in line with Saadi Shirazi's global messages and humanistic teachings, emphasizing the book "Saadi's Golestan". A careful study of the text reveals the prominent lines of the poet's thought. These thoughts are the result of seeing, hearing, precious experiences and various events in his life. Saadi conveys truths related to all classes of society in the form of advice and wisdom to the audience with a careful look and in pleasant words. The main goal of this research is to identify the optimal management components in Golestan Saadi. This article is one of the interdisciplinary researches in the field of humanities studies, which was conducted using the qualitative research method with the "foundation data" strategy. In this method, without any preconceptions, relevant qualitative data were collected and then categorized. By comparing and measuring concepts, optimal management components were drawn. At the end of this process, a pattern derived from 140 concepts was extracted in the form of 20 components.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Literature
  • optimal management
  • Golestan Saadi