طراحی الگوی جانشین پروری تکاوران مطالعه موردی (یک واحد نظامی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدرس دانشگاه افسری امام علی (ع)

2 استادیار دانشگاه افسری امام علی (ع)

3 استادیار دانشگاه _ گروه مدیریت صنعتی _ دانشکده مدیریت _ دانشگاه آزاد اسلامی _ واحد تهران شمال

چکیده

جانشین پروری یکی از سازوکارهای مهم و ارزشمند در پیشرفت و بهبود هر سازمان به‌ویژه سازمان‌های نظامی بوده و می‌تواند هم‌راستا با تحولات و تغییرات محیطی با توانایی و شایستگی کارکنان ادامه حیات سازمان را تضمین می‌کند. درواقع جانشین پروری کارکنانی که به‌عنوان نیروهای تکاور می‌باشند؛ یکی از مؤلفه‌های اصلی قدرت نظامی هر کشور در مواجهه با هرگونه بحران‌ است. در حال حاضر، الگوی در این زمینه، وجود ندارد؛ بنابراین طراحی این الگو امری ضروری است. این پژوهش، باهدف طراحی الگوی جانشین پروری تکاوران در یک واحد نظامی انجام‌شده است. برای نیل به این هدف از مطالعه موردی و از روش تحقیق کیفی استفاده‌شده است. جامعه آماری پژوهش شامل فرماندهان و مدیران و نخبگان دانشگاهی واحدهای تکاوری ارتش جمهوری اسلامی ایران بودند که با استفاده از نمونه‌گیری گلوله برفی تعداد 25 نفر شامل 10 خبره دانشگاهی و 15 فرمانده و مدیر نیروی انسانی بودند، موردمطالعه قرار گرفتند. روش گردآوری داده‌ها میدانی بوده است و ابزار گردآوری داده‌ها مطالعات کتابخانه‌ای و مصاحبه نیمه ساختاریافته بود. برای به دست آوردن اعتبار و روایی داده‌ها از دو روش بازبینی مشارکت‌کنندگان و مرور خبرگان غیر شرکت‌کننده در پژوهش استفاده شد. تحلیل داده‌ها در طی سه مرحله، کدگذاری باز، کدگذاری محوری و کدگذاری انتخابی که حاکی از 104 مقوله کلی است. یافته‌های پژوهش نشان داد مدل به‌دست‌آمده می‌تواند به‌عنوان یک چارچوب نظری علمی و پایه برای جانشین پروری تکاوران در یک واحد نظامی می‌تواند مورداستفاده قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing the succession pattern of Rangers, a case study (a military unit)

نویسندگان [English]

  • ahad alah angazi ghods 1
  • behnam abdi 2
  • hassan hoseini 2
  • mojtaba hadavand 3
1 Lecturer at Imam Ali Officer University (AS)
2 Assistant Professor of Imam Ali University (AS)
3 University Assistant Professor - Department of Industrial Management - Faculty of Management - Islamic Azad University - North Tehran Branch
چکیده [English]

Succession is one of the important and valuable mechanisms in the progress and improvement of any organization, especially military organizations, and it can ensure the survival of the organization in line with the changes and environmental changes with the ability and competence of the employees. In fact, the succession of employees who are rangers; It is one of the main components of the military power of any country in facing any crisis. Currently, there is no pattern in this field; Therefore, designing this model is essential. This research was carried out with the aim of designing the pattern of succession of rangers in a military unit. To achieve this goal, a case study and a qualitative research method have been used. The statistical population of the research included the commanders and managers and academic elites of the Ranger units of the Islamic Republic of Iran Army, who were studied using snowball sampling, 25 people including 10 academic experts and 15 commanders and managers of human resources. The data collection method was field and the data collection tools were library studies and semi-structured interviews. In order to obtain the reliability and validity of the data, two methods of review of participants and review of non-participating experts were used in the research. Data analysis during three stages, open coding, central coding and selective coding, which indicates 104 general categories. The findings of the research showed that the obtained model can be used as a scientific and basic theoretical framework for the succession of rangers in a military unit.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Model
  • Succession
  • Merit
  • Rangers
  • Military unit