اعضای هیات تحریریه

سردبیر

دکتر کرم اله دانش فرد

استاد، گروه مدیریت دولتی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

daneshfardsrbiau.ac.ir

مدیر مسئول

دکتر منصور خیرگو

مدیریت سیاستگذاری در بخش عمومی عضو هیئت علمی دانشکده مدیریت دانشگاه افسری امام علی(ع)، تهران،ایران.

mkhitmanagergmail.com
02161048390

اعضای هیات تحریریه

دکتر کرم اله دانشفرد

استاد، گروه مدیریت دولتی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

daneshfardsrbiau.ac.ir

دکتر آذر کفاش پور

مدیریت استاد گروه آموزشی مدیریت

kafashporum.ac.ir
09153139423

دکتر محمد پوراسدی

دانشیار دانشگاه علوم انتظامی امین

dr.mp1966gmail.com

دکتر محمد قاسمی

مدیریت بازرگانی دانشیار گروه مدیریت دولتی دانشگاه سیستان و بلوچستان

www.usb.ac.ir/astaff/ghasemi/fa?skinsrc=[g]/skins/bravonewmenu/homepage
m_ghasemimgmt.usb.ac.ir

دکتر غلامرضا عباسیان

مدیریت رئیس گروه معارف دانشگاه افسری امام علی(ع)

gabbasiangmail.com

دکتر اردشیر شیری

مدیریت منابع انسانی عضو هیئت علمی دانشگاه ایلام گروه آموزشی مدیریت

shiri_ardeshiryahoo.com

دکتر منصور خیرگو

سیاستگذاری بخش عمومی دانشیار گروه مدیر یت دانشگاه امام علی(ع)

mkhitmanagergmail.com

دکتر حسن گیئریان

دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی

givarianyahoo.com

مدیر داخلی

دکتر سیدحسن حسینی

مدیریت عضو هیئت علمی دانشکده مدیریت دانشگاه افسری امام علی(ع)، تهران،ایران.

sh.hosseini81yahoo.com
09144613270

h-index: 6  

مدیر علمی و اجرایی

دکتر محمد مهدی

مالی عضو هیئت علمی دانشکده مدیریت دانشگاه افسری امام علی(ع)، تهران،ایران.

mohamad.mehdiut.ac.ir
09133725499

مدیر وب سایت

محمد علینژاد

مدیریت فناوری اطلاعات مدیر وبسایت

alinejadm7977gmail.com
09128916575