بررسی اثر سامانه مدیریت دانش بر قدرت تصمیم گیری فرماندهان نزاجا

دوره 1، شماره 3، آذر 1400، صفحه 6-37

علی اصغر سالار نژاد؛ بهنام عبدی؛ مجید ملکی


کشف و احصا پیشایندهای توانمند سازی مدیران، فرماندهان و نقش آن در خلاقیت (مطالعه موردی در یک واحد نظامی)

دوره 1، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 167-191

محمد مهدی؛ سید حسن حسینی؛ ابراهیم حاجی پور؛ محمد غیجی


طراحی الگوی جانشین پروری تکاوران مطالعه موردی (یک واحد نظامی)

دوره 2، شماره 1، خرداد 1401

احدالله انگزی قدس؛ بهنام عبدی؛ سیدحسن حسینی؛ مجتبی هداوند


تاثیر سرمایه اجتماعی بر نوآوری سازمانی آجا با نقش میانجی قابلیت انباشت دانش و نقش تعدیل گر فرهنگ سازمانی

دوره 1، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 17-42

محسن فرمهینی فراهانی؛ اصغر محمدی فاتح؛ سیدعلی خلیلی


راهبرد ملی دفاعی در مواجهه هوشمندانه با شبکه های اجتماعی مجازی -رویکردی جامعه شناختی

دوره 1، شماره 4، اسفند 1400

علیرضا اکبرزاده؛ ثریا معمار؛ مهدی میرزائی؛ علیرضا مقدم


تدوین راهبردهای تحول جذب و گزینش سرمایه های انسانی

دوره 1، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 39-68

علی رجب زاده قطری؛ علی اصغر سالار نژاد؛ مجید ملکی


بررسی اثربخشی آموزش تاب آوری خانواده بر مؤلفه های تاب آوری خانوادۀ والدین نظامی

دوره 1، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 43-52

مهدی داداشی؛ رضا کرمی نیا؛ یاسر حاجی آقا نژاد


تبیین رابطه انگیزشهای مدیریتی مدیران و سلامت سازمانی

دوره 1، شماره 3، آذر 1400

سید حسن حسینی؛ محمد مهدی؛ ابراهیم حاجی پور؛ امجد عظمی؛ امید مراغه


شناسایی نقش نیروی انسانی در موفقیت فرارسی فناورانه صنایع دریایی بخش دفاع

دوره 1، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 53-70

محمد مهدی ملکی کرم آباد؛ منوچهر منطقی


بررسی تأثیر توانمند سازی، کار گروهی و آموزش کارکنان بر تعهد سازمانی

دوره 1، شماره 3، آذر 1400، صفحه 111-148

محسن نجفی؛ مجتبی مالکی؛ شبنم خورانی


توانمندسازی فرماندهان از دیدگاه آموزه های مدیریتی نهج البلاغه

دوره 1، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 123-142

اصغر اصغرزاده؛ ابراهیم ایجابی