موضوعات = سرمایه دفاعی
بررسی تاثیر مخارج نظامی و مخارج مصرفی دولت بر رشد اقتصادی کشورهای جهان

دوره 2، شماره 4، اسفند 1401، صفحه 120-143

صفی الله بخشعلی؛ محمد مهدی؛ حسین بخشعلی


شناسایی و ارتقاء منابع درآمد زایی بالقوه و بالفعل دانشگاه افسری امام علی (ع) در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی

دوره 2، شماره 3، آذر 1401، صفحه 144-171

سیدحسن حسینی؛ محمد مهدی؛ ابراهیم حاجی پور؛ امجد عظمی؛ حمیدرضا عنانی