موضوعات = سرمایه انسانی
طراحی مدل تعالی سرمایه انسانی در بانک‌های تجاری ایران

دوره 3، شماره 4، اسفند 1402، صفحه 1-33

رقیه اسکندری؛ داریوش غلام زاده؛ احمد ودادی


بررسی عوامل تاثیرگذار بر جوانی جمعیت در محیط‌های نظامی

دوره 3، شماره 4، اسفند 1402، صفحه 80-100

رضا یکدست؛ سید امیر حیسن سوادی


عوامل موثر بر ارتقاء انگیزه خدمتی کارکنان وظیفه دژبان آجا

دوره 3، شماره 4، اسفند 1402، صفحه 125-163

سید سعید عفتی مقدم؛ محسن مرادیان؛ جواد عینی پور


واکاوی و تحلیل تاثیر سکوت سازمانی در ارتقاء سلامت سازمانی با رویکرد تعالی سازمانی (مورد مطالعه: کارکنان یک دانشگاه نظامی

دوره 3، شماره 4، اسفند 1402، صفحه 126-146

سید حسن حسینی؛ محمد مهدی؛ اصغر کلهری؛ سید علیرضا مطهری


الگوی عوامل حیاتی استفاده از صندلی پران برای حفظ جان خلبانان

دوره 3، شماره 3، آذر 1402، صفحه 86-109

مصطفی مرادی؛ حمیدرضا ضرغامی؛ ابوالفضل صفایی؛ سهراب صادقی


پیش‌بینی سلامت روانی نیروی انسانی از روی منبع کنترل درونی – بیرونی

دوره 3، شماره 2، شهریور 1402، صفحه 48-73

مهدی داداشی حاجی؛ سید حسین آتشی


تدوین بسته آموزشی تاب‌آوری خانوادگی و تاثیر آموزش آن بر سازگاری اجتماعی و خودکارآمدی خانواده‌های نظامی

دوره 2، شماره 3، آذر 1401، صفحه 57-76

یاسر حاجی آقانژاد؛ محمد زارع نیستانک؛ فاطمه سادات طباطبائی نژاد