کلیدواژه‌ها = خانواده های نظامی
تدوین بسته آموزشی تاب‌آوری خانوادگی و تاثیر آموزش آن بر سازگاری اجتماعی و خودکارآمدی خانواده‌های نظامی

دوره 2، شماره 3، آذر 1401، صفحه 57-76

یاسر حاجی آقانژاد؛ محمد زارع نیستانک؛ فاطمه سادات طباطبائی نژاد


بررسی اثربخشی آموزش تاب آوری خانواده بر رضایت از زندگی و رضایت زناشویی خانواده های نظامی

دوره 1، شماره 3، آذر 1400، صفحه 171-191

مهدی داداشی حاجی؛ علیرضا مقدم؛ یاسر حاجی آقا نژاد


بررسی اثربخشی آموزش تاب آوری خانواده بر مؤلفه های تاب آوری خانوادۀ والدین نظامی

دوره 1، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 43-52

مهدی داداشی؛ رضا کرمی نیا؛ یاسر حاجی آقا نژاد