نویسنده = سید حسن حسینی
کشف و احصا پیشایندهای توانمند سازی مدیران، فرماندهان و نقش آن در خلاقیت (مطالعه موردی در یک واحد نظامی)

دوره 1، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 167-191

محمد مهدی؛ سید حسن حسینی؛ ابراهیم حاجی پور؛ محمد غیجی


تبیین رابطه انگیزشهای مدیریتی مدیران و سلامت سازمانی

دوره 1، شماره 3، آذر 1400

سید حسن حسینی؛ محمد مهدی؛ ابراهیم حاجی پور؛ امجد عظمی؛ امید مراغه


کشف و احصا مولفه های الگوی اقتصاد مقاومتی در بازار سرمایه با رویکرد گام دوم انقلاب اسلامی

دوره 1، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 93-127

رضا تهرانی؛ سید مجتبی میرلوحی؛ ابراهیم حاجی پور؛ سید حسن حسینی؛ محمد مهدی