نویسنده = محمد مهدی شکری
ارائه الگوی تعامل بین دانشگاه های نیروهای مسلح با تاکید بر دیدگاه مقام معظم رهبری

دوره 1، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 61-92

اصغر محمدی فاتح؛ ناصر پورصادق؛ محمد مهدی شکری؛ مجید حسنوند