نویسنده = بهنام عبدی
طراحی الگوی جانشین پروری تکاوران مطالعه موردی (یک واحد نظامی)

دوره 2، شماره 1، خرداد 1401

احدالله انگزی قدس؛ بهنام عبدی؛ سیدحسن حسینی؛ مجتبی هداوند


بررسی اثر سامانه مدیریت دانش بر قدرت تصمیم گیری فرماندهان نزاجا

دوره 1، شماره 3، آذر 1400، صفحه 6-37

علی اصغر سالار نژاد؛ بهنام عبدی؛ مجید ملکی


طراحی مدل مفهومی سیستم پشتیبان ارزشیابی عملکرد سرمایههای انسانی

دوره 1، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 37-60

بهنام عبدی؛ علی اصغر پورعزت