نویسنده = محمد مهدی ملکی کرم آباد
شناسایی نقش نیروی انسانی در موفقیت فرارسی فناورانه صنایع دریایی بخش دفاع

دوره 1، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 53-70

محمد مهدی ملکی کرم آباد؛ منوچهر منطقی